REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOGBOWLER.PL

Sklep internetowy www.dogbowler.pl (dalej jako Sklep) prowadzony przez Agencje Reklamową Horyzont, z siedzibą w Rzeszowie (dalej jako: Agencja Horyzont), ul. Lwowska 173, 35-301 Rzeszów, NIP: 8131041506, REGON: 180171288.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dogbowler.pl.
2. Sklep internetowy www.dogbowler.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleifnormatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

§ 2. Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.dogbowler.pl.
2. Kupującym (Klientem) może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz konto e-mail. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 19:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godz. 9:00 następnego dnia roboczego.
3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
4. Informacje o towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów z Agencją Horyzont. Wysłane przez Agencje Horyzont potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Agencją Horyzont.
6. W sprawach dotyczących zamówienia Sklep będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.
7. W przypadku niedostępności produktu oferowanego w Sklepie i zamówionego przez Klienta, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie w treści wysłanej korespondencji elektronicznej.
8. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
9. Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane najpóźniej do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) prawidłowości przesłanych przez Sklep zamian w zamówieniu.

§ 3. Płatności i dostawa

1. Dostępne sposoby płatności wskazywane są na stronie internetowej www.dogbowler.pl w zakładce „Formy płatności”.
2. Towar wysyłamy najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy lub złożenia zamówienia (dotyczy opcji płatność za pobraniem).
3. Klient który wybrał opcję płatności przelewem jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Bezpośrednio po nadaniu towaru, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie nadania przesyłki oraz numer listu przewozowego.
5. Przesyłka, oprócz zamówionego towaru, zawiera dokumenty zakupu – oryginał faktury VAT lub na życzenie Klienta – paragon fiskalny.
6. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych.
7. Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski na adres dostawy podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
8.Klient wybiera sposób dostawy w momencie składania zamówienia na stronie www.dogbowler.pl
9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszt dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi na stronie internetowej www.dogbowler.pl w zakładce „Koszt dostawy”
10. Ceny wskazane na stronie www.dogbowler.pl są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.
11. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Agencji Horyzont wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

§ 4. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłane oświadczenie przed jego upływem na adres Agencji Horyzont.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony wzajemnie oświadczyły, podlega zwrotowi.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres siedziby Agencji Horyzont. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres Agencji Horyzont.
4. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy , które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Sklep najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy. Za datę dokonania zwrotu płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Agencji Horyzont.
6. Agencja Horyzont zastrzega sobie prawo do wstrzymania ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta od chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od ego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
8. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Klient (koszt opakowania i wysyłki do Sklepu).

§ 5. Procedura reklamacji

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacje należy składać na adres siedziby Sklepu.
3. Składając reklamację, należy dostarczyć do Agencji Horyzont reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji sporządzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W ramach reklamacji Klient może:
a) zażądać obniżenia ceny
b) odstąpić od umowy, jedynie w sytuacji, gdy wada jest istotna
c) zażądać wymiany rzeczy na wolna od wad albo
d) zażądać usunięcia wady
5. W przypadku pierwszej reklamacji towaru Agencja Horyzont może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczeni o odstąpieniu od umowy . W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Agencja Horyzont wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie
6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Agencję Horyzont usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Agencję Horyzont wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Agencję Horyzont
7. Jeżeli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad, jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Agencja Horyzont zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
8. Agencja Horyzont rozpatrzy reklamację terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do jej siedziby
9. Klient traci uprawnienia określone w niniejszym paragrafie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Agencji Horyzont o tym fakcie.

§ 6. Własność intelektualna

Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w szczególności zdjęć, opisów, towarów, znaków towarowych) bez pisemnej zgody Agencji Horyzont jest zabronione.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazanych i gromadzonych na etapie rejestracji w systemie na www.dogbowler.pl jest HORYZONT AGENCJA REKLAMOWA Sławomir Popek, ul. Lwowska 173, 35-301 Rzeszów, NIP: 8131041506, REGON: 180171288, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na mailowy: sklep@dogbowler.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta jest realizacja umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla realizacji której przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne.
3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Dane osobowe Klienta będą  przetwarzane przez Administratora przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
6. Administrator przekaże dane Klienta odbiorcom zajmującym się: obsługą serwera w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania, do biura rachunkowego oraz do firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej
7. Administrator nie będzie przekazywać danych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora przysługuje Klientowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o dane osobowe Klienta Administrator nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Agencji Horyzont i na stronie www.dogbowler.pl
2. Agencja Horyzont zastrzega sobie praw do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Agencję Horyzont, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.dogbowler.pl. Zamówienie złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu nie prześle on na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@dogbowler.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).